Rock Church

在超武鬥組中, Rcok Church本來是一間工廈Band房,以供魏允謙(Steve)和甘加強(雞泡魚)等人練習,和給樂隊表演的場地。只是有一次開show時,有個前教會傳道人趁空檔時間,竟然踩場講道。此舉當然為觀眾柴台,但Rock Church(搖滾教會)一名亦因此而來。

若在Google查找Rock Church,則能找到一堆教會的名字。排頭位的是:

基督教宣道會恩石堂(Christian & Missionary Alliance Gracious Rock Church)

四方福音會基石堂(Solid Rock Foursquare Church)

榮耀國度磐石教會(The Church Of Glorious Kingdom On The Rock)

大體意思都是『在磐石上建立的教會』,和搖滾並無關係。想要搖滾教會?在 Apple Music找找又如何?

Of the Wild – New Rock Church of Fire
美國的樂隊,這隻Of the Wild很不錯的,但樂隊似乎不太活躍,除了這隻碟之外,就無其他大碟推出過了。

Holy Fire – EP – The Rock Church

Live Free (Live) – The Rock Church
典型的西式現代崇拜音樂╴但錄音就麻麻地,尤其是這隻Live Album,鼓聲都唔知去左邊。但上面隻EP,又比我想像中好。

既然搵得Rock Church,不如就搵埋Metal Church吧。很容易就找得到一隊美國的金屬樂隊:

METAL CHURCH

這樂隊相當不錯,似乎也很有名。他們原來在上世紀八十年代已經出道,經歷兩次解散,多位成員出入,現在仍有出碟。只是今年香港唱片和HMV先後結業,要在香港買到他們的唱片,難度又高幾分矣。